Radonmätning hemma och på arbetsplatsen

I Sverige finns det cirka 400 000 bostäder där radonhalten i inomhusluften anses vara förhöjd, vilket ökar risken för lungcancer vid långvarig exponering. Varje år drabbas ungefär 500 personer av lungcancer till följd av radon. Det är viktigt att notera att radon är en osynlig och luktfri gas, vilket innebär att den enda tillförlitliga metoden för att upptäcka radon är genom att utföra en radonmätning.

För att genomföra en säker radonmätning rekommenderas en långtidsmätning som pågår i minst 60 dagar mellan 1 oktober och 30 april. Gränsvärdet för årsmedelvärdet av radonhalten i bostäder och allmänna lokaler får inte överstiga 200 Bq/m3.

Det är enkelt att utföra mätningen:

Beställ radondosor och följ instruktionerna för placering. Efter minst 60 dagar under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april) skickar du tillbaka dosorna för analys och får resultatet om radonhalten är förhöjd eller inte inom cirka en vecka.

Det är viktigt att utföra en radonmätning i följande situationer: vid köp eller försäljning av en bostad, vid renovering eller tillbyggnad, vid ändringar i ventilation eller uppvärmningssystem, vid nybyggnation av ett hus samt om det har gått mer än 10 år sedan senaste radonmätningen eller om det finns misstankar om förekomst av radon.

Radonmätning är det enda sättet att säkerställa en radonfri inomhusmiljö. Långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för lungcancer.

För att mäta radonhalten i en villa rekommenderas en långtidsmätning som pågår i minst 60 dagar under eldningssäsongen mellan 1 oktober och 30 april. Vid behov av snabba resultat kan en korttidsmätning utföras utan årsmedelvärde, vilket kan vara lämpligt vid husköp. 

Enligt miljöbalken har fastighetsägaren ansvaret att övervaka radonhalten i inomhusluften och vid behov vidta åtgärder om halterna överstiger gränsvärdet på 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter). Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har tagit fram en metodbeskrivning för att mäta radon i bostäder, vilket inkluderar instruktioner för att välja ut ett urval av lägenheter för att få en uppfattning om eventuella problem med radonhalten.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön är säker, vilket inkluderar att vara medveten om radonhalten. Det är viktigt för arbetstagare att känna sig trygga och säkra på sin arbetsplats. Reglering av radon på arbetsplatser finns i Strålskyddslagen, Strålskyddsförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden för exponering av radon.

För att få en uppfattning om radonhalten i arbetslokalen bör verksamheten fortsätta som vanligt under mätningen för att få ett värde som återspeglar den tid arbetstagarna tillbringar på arbetsplatsen. Det rekommenderas att radonmätning på arbetsplats genomförs under eldningssäsongen, som sträcker sig från 1 oktober till 30 april.

Relaterad information
Was ist Radon
Schutz vor Radon am Arbeitsplatz